Friday, March 02, 2007

ข่าววิทยุ

หัวข้อข่าว:ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผู้สื่อข่าว:อรสา ธวัชกาญจน์

เลขทะเบียน:4711301142

สายข่าว:สังคม (/)ข่าวอ่าน (/)ข่าวประกอบเสียง

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการป้องกันและแกไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนป้องกันภัยอันตรายจากยาเสพติด

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวว่า ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัจจุบัน มีความรุนแรงและน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่มักมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับกองตำรวจตระเวนชยแดนที่ 42 อำเถอ ทุงสง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2550 ขึ้น เมื่อวันที่ 29-31 กราคม ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนที่เป็นกลุ่เป้าหมาย ทักษะในการหลีกเลี่งปฏิเสธ และรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติด

แทรกเสียงแหล่งข่าว-เริ่มที่ ............................จบที่.................................

นายวิสุทธิ์ กล่าวด้วยว่า สังคมจะต้องร่วมมือกัน ควบคุมการขยายตัว และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยน์ เช่นการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ส่วนเด็กนักเรียนที่บ้านไกลกับโรงเรียนมากนักควรพักอยู่กับพ่อ-แม่ เพื่อคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด

อรสา ธวักาญจน์ ผู้สื่อข่าวสาธารณะ รายงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

Thursday, March 01, 2007

ข่าวโทรทัศน์

หัวข้อข่าว : ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผู้สือ่ข่าว : อรสา ธวัชกาญจน์ สายข่าว :สังคม

ช่างภาพ : เปรมจิต แก้วประสพ
( /) ข่าวอ่าน ( /) ข่าวประกอบเสียง ความยาวโปรย_____ความยาวเทป________

ภาพ

เสียง

*ผู้สื่อข่าว (รายงาน)

*ซ้อน CG

อรสา ธวัชกาญจน์

ผู้สื่อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนป้องกันภัยอันตรายจากยาเสพติด

*เทป - อ่านต่อ

(Insert ภาพข่าว)

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวว่า ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปัจจุบัน มีควารุนแรงและน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่มักมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับกองตำรวจตระเวนชยแดนที่ 42 อำเถอ ทุงสง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2550 ขึ้น เมื่อวันที่ 29-31 กราคม ที่ผ่านมา ที่ กองตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเอ ทุ่งสง โรงเรียนปากพนัง และโรงเรียนนบพิตำ

แหล่งข่าว

CG

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์

รองนายกองค์การบริหารส่วจังหวัดนครศรีธรรมราช

.....Insert เสียงแหล่งข่าว......

TC:00:01:55 เริ่มที่ "พูด........"

TC:00:02:08 จบที่ .........พูด"

*เทป - อ่านต่อ

(Insert ภาพข่าว)

นายวิสุทธิ์ กล่าวด้วยว่า สังคมะต้องร่วมมือกัน ควบคุมการขยายตัว และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยน์ เช่นการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ส่วนเด็กนักเรียนที่บ้านไกลกับโรงเรียนมากนักควรพักอยู่กับพ่อ-แม่ เพื่อคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด

*ผู้สื่อข่าว (รายงาน)

*ซ้อน CG

เปรจิต แก้วประสพ - ถ่ายภาพ

อรสา ธวัชกาญจน์ - รายงาน

สำหรับโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ150 คน เพื่อให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป็หมาย มีทักษะในการหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ และรู้ถึงภัยอันตรายของยาเสพติด

ภาพข่าว


ภาพแหล่งข่าว

นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์
เทป-อ่านต่อ 1เทป-อ่านต่อ 2

Thursday, February 01, 2007

ตัวอย่าง: Scrip Format+ข่าวโทรทัศน์(ข่าวภาคสนาม)

ข่าวภาค: 12.30 น.
วันที่ :..../..../.....สถานะข่าว :PRV
หัวข้อข่าว : ......ลำดับที่ :.......
ผู้สือ่ข่าว :......สายข่าว :..........
โปรดิวเซอร์ : (.....) บ.ก.ข่าว:(....)
ช่างภาพ :..........ตัดต่อ :(.....)
( ) ข่าวอ่าน ( ) ข่าวประกอบเสียง ความยาวโปรย__
ความยาวเทป__

ภาพ

เสียง

*ผู้สื่อข่าว (รายงาน)

*ซ้อน CG

สมบูรณ์ ใจกล้า

ผู้สื่อข่าว

โปรย โปรย โปรย โปรย

โปรย โปรย โปรย โปรย

(พิมพ์ตัวหนา)

*เทป - อ่านต่อ

(Insert ภาพข่าว)

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

*ซ้อน CG

นายวิจิตร ศรีสอ้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

.....Insert เสียงแหล่งข่าว......

TC:00:01:55 เริ่มที่ "พูด........"

TC:00:02:08 จบที่ .........พูด"

*เทป - อ่านต่อ

(Insert ภาพข่าว)

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ เนื้อ

*ซ้อน CG

นางจรวยพร ธรณินทร์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

.....Insert เสียงแหล่งข่าว......

TC:00:02:55 เริ่มที่ "พูด........"

TC:00:03:08 จบที่ .........พูด"

*เทป - อ่านต่อ

(Insert ภาพข่าว)

หรือ

*ผู้สื่อข่าว (รายงาน)

*ซ้อน CG

สมชาย หอมละออ - ถ่ายภาพ

สมบูรณ์ ใจกล้า - รายงาน

เนื้อปิดจบ (ถ้ามี) เนื้อปิดจบ

เนื้อปิดจบ (ถ้ามี) เนื้อปิดจบ

สมชาย หอมละออ - ถ่ายภาพ

สมบูรณ์ ใจกล้า - รายงาน

Friday, January 19, 2007

Thursday, January 04, 2007

สารคดี :วิถีชีวิตสัตว์ประเภทต่าง ๆ

สัตว์ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นของโลกอีกชนิดหนึ่งเช่นกันในที่นี้จะขอยกเอาสัตว์ 10 ชนิด เช่น นกกระจอกเทศ เสือโคร่ง หมีควาย งูเหลือม นกยูง อีเก้ง นกอีมู จระเข้น้ำจืดและนกแก้วโมรี มาบอกเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้

นกกระจอกเทศ
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอัฟริกา สำหรับคนไทยแล้วจะพบเห็นนกกระจอกเทศก็เฉพาะตามสวนสัตว์เท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนหลายอย่างที่มีประโยชน์ เช่น หนังคุณภาพเยี่ยมดีกว่าหนังจระเข้เสียอีก นกกระจอกเทศเป็นสัตว์กินพืช ผัก หญ้า และสัตว์เล็ก ๆ เช่น ลูกกบ จิ้งจก หรือ แมลงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจิกกินก้อนหิน หรือหินเกล็ดเล็ก ๆ เพื่อช่วยในการบดย่อยอาหารที่บริเวณกระเพาะบด
เสือโคร่ง
เป็นเสือขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเสือ ลำตัวมีสีเทาแกมเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง แต่ละตัวจะมีลายแถบปรากฎบนหลังและด้านข้างของลำตัวต่างกัน ขนใต้ท้อง คาง และคอ เสือโคร่งตัวผู้ขนาดใหญ่อาจมีขนาดน้ำหนักมากกว่า 300 กิโลกรัม
พฤติกรรมเสือโคร่งชอบอาศัยใกล้แหล่งน้ำหรือที่มีร่มเงาให้หลบแสงแดด เพราะมันไม่ชอบอากาศร้อน เสือโคร่งจึงมักอาศัยในป่าทึบอากาศเย็นและใช้พักผ่อนได้ในเวลากลางวัน เสือโคร่งชอบอาบน้ำและว่ายน้ำ มันต้องการอาหารวันละประมาณ 6-7 กิโลกรัม ในฤดูผสมพันธุ์ เสือโคร่งตัวเมียจะส่งเสียงร้องดังและบ่อย เสือโคร่งใช้เวลาตั้งครรภ์ประมาณ 100-105 วัน ออกลูกครั้งละ 1- 5 ตัว แม่เสือโคร่งเลี้ยงลูกประมาณ 2 ปี โดยลูกตัวเมียจะอยู่นานกว่าลูกตัวผู้

หมีควาย
จัดเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่ ความยาวลำตัวประมาณ 120 - 150 เซนติเมตร หางยาว 6.5 - 10 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 100 - 160 กิโลกรัม ขนยาวหยาบสีดำทั้งตัว ใต้คอเป็นรูปตัววี หูใหญ่ ปลายจมูกค่อนข้างดำ เล็บเท้าโค้งยาวแหลม มักเดินด้วยส้นเท้า ปากยาว มีหางสั้น ปลายเท้ามีสีขาวหรือเหลือง สำหรับประเทศไทยมีตามป่าดงดิบทั่วไป หมีควายเป็นสัตว์กินไม่เลือก เช่น ลูกไม้ ใบไม้อ่อน สัตว์เล็ก ๆ และแมลง ที่ชอบมากคือน้ำผึ้ง และตัวอ่อนของผึ้ง เดี่ยว ชอบการต่อสู้ ถ้าเห็นคนมักหลบหนีไปก่อน เมื่อได้รับบาดเจ็บหรือจวนตัวจะสู้จนถึงที่สุด หมีควายตั้งท้องนานประมาณ 7 - 8 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ชอบออกลูกตามโพรงไม้หรือในถ้ำ แม่จะเลี้ยงลูกจนโตพอสมควรจนกระทั่งใกล้จะออกลูกตัวใหม่จึงปล่อยลูกหากินตามลำพังงูเหลือม
เป็นงูที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีปากใหญ่ ฟันแหลมคม ขากรรไกร แข็งแรงมาก พื้นตัวสีน้ำตาลแดง มีลายแบ่งเป็นวงมีหลายสี ที่หัวมีเส้นศรสีดำจนเกือบถึงปลายปาก ส่วนท้องสีขาว มีทุกภาคในประเทศไทย พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ งูเหลือมกินสัตว์แทบทุกชนิด เช่น เก้ง สุนัข กระต่าย หนู ไก่ เป็ด นก บางครั้งก็จับปลากินด้วย พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ งูเหลือมเป็นงูไม่มีพิษ เลื้อยช้าๆ ดุ ออกหากินกลางคืน หากินทั้งบนบกและในน้ำ อาศัยนอนตามโพรงดินโพรงไม้ในที่มืดและเย็น หลาย ๆ วันจึงจะออกหากินครั้งหนึ่ง งูเหลือมมีการสืบพันธุ์คล้ายงูหลาม แต่มีระยะฟักไข่ 3 เดือน ลูกงูที่ออกจากไข่มีความยาวประมาณ 55 เซนติเมตร

นกยูง
ในบรรดาสัตว์โลกนานาชนิด นกยูงดูจะเป็นสัตว์ที่สร้างความสดใส รื่นเริงให้โลก และ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มากที่สุด ไม่ว่าเสียงร้องขับกล่อม อันไพเราะ หรือ ขนปีกหลากสีสัน ที่บางชนิดก็มีลวดลาย แต่งแต้ม จนดูน่าอัศจรรย์ และ หนึ่งในจำนวนนกงามทั้งหลายนั้น นกยูง ได้รับการยกย่อง ให้เป็นสัญลักษณ์ แห่งความงาม ปกติ นกยูง จะหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก โดยพบ ตั้งแต่ 2 - 6 ตัว สมาชิกส่วนใหญ่เป็นตัวเมีย และ นกที่ยังโตไม่เต็มวัย ซึ่งมักติดตามนกตัวเมียอยู่เสมอ ฝูง อยู่ตามลำพัง อย่างเด่นชัด อาหารของนกยูง การหากินของ นกยูง ตามหาดริมลำห้วย มักจะเดินตามกันอย่างช้าๆ สลับกับการหยุดยืนนิ่งเฉย เป็นเวลานานๆ มันจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ย หาอาหารอย่างไก่ป่า แต่จะใช้ปากจิกกิน อาหารที่กินอีเก้ง(อีเก้ง หรือ ฟาน) นับว่าเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยาก อีกชนิดหนึ่งของโลกเพราะใกล้สูญพันธ์หมดแล้ว

นกอีมู
ลักษณะทั่วไป เป็นนกขนาดใหญ่ที่สูงถึง 5 - 6 ฟุต หนักถึง 150 ปอนด์ อาหารของนกอีมูได้แก่ ผลไม้ ลูกไม้ แมลง พฤติกรรม, การสืบพันธุ์ นกอีมูวิ่งเร็วมาก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 30 ไมล์/ชั่วโมง ว่ายน้ำเก่ง หากินรวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ในฤดูผสมพันธุ์จะไปกันเป็นคู่ ๆ นกอีมูเป็นนกที่เชื่อง นกอีมูเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 2 ปี วางไข่ครั้งละ 7-10 ฟอง ไข่มีสีเขียวเข้ม ระยะฟักไข่นาน 59-61 วัน


จระเข้น้ำจืด
ลักษณะ บริเวณท้ายทอยมีเกล็ดเรียงกันเห็นได้ชัด ขาหลังจะมีพังพืดเล็กน้อยยึดระหว่างนิ้ว ชอบอาศัยตามทะเลสาป/หนองบึง ตัวผู้มักมีสีดำทั้งตัว ผสมพันธ์ ในฤดูหนาว ปีละครั้ง ออกไข่ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน ครั้งละ 20-30 ฟอง อาหาร
ชอกกิน ปลา/เป็ด/ไก่นกแก้วโนรี
เป็นนกรูปร่างสันทัดขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก ปากโค้งแหลมคม มีลิ้นยาว และปลายลิ้นเหมือน "แปรง" ซึ่งเอาไว้เก็บเกสรดอกไม้, น้ำหวานจากดอกไม้ และน้ำผลไม้กินตามธรรมชาติ. นกแก้วพวกนี้มีความฉลาดหลักแหลม ไม่ชอบอยู่นิ่ง ช่างเล่น และเป็นมิตรขนาด: ความยาวของนกโดยเฉลี่ย 5 ถึง 13 นิ้ว ช่วงอายุ: นกอายุยืนราวๆ 13 ถึง 22 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลและสายพันธุ์อาหารการกิน

จะเห็นได้ว่าสัตว์บางชนิดในปัจจุบันนั้น หาดูได้ยากมากเพราะใกล้สูญพันธ์แล้ว สัตว์บางชนิดก็สูญพันธ์แล้ว สัตว์เหล่านี้นับว่าจำเป็นสำหรับโลกมนุษย์เช่นกันเพราะถ้าหากขาดสัตว์ไประบบนิเวศน์ก็คงจะไม่สมบูรณ์ สัตว์แต่ละชนิดมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไป บางชนิดอย่างเช่นนก กินพืช ผัก ผลไม้ แต่สัตว์ใหญ่ อย่าง เสือ จระเข้ งูเหลือม สัตว์เหล่านี้กินของสด ๆ เช่น ไก่ วงจรชีวิตของสัตว์เหล่านี้เปรียบเสมือนปลาใหญ่กินปลาเล็ก อะไรที่เล็กกว่าก็คงอยู่ไม่ได้ เหมือนกับสังคมปัจจุบัน คนที่อ่อนแอกว่าย่อมอยู่ไม่ได้เช่นกัน

Friday, December 29, 2006